ČOV pre 100 000 obyvateľov

Komunálna ČOV podľa tejto prezentácie pre 100 000 obyvateľov bola našou spoločnosťou naprojektovaná v roku 2006. Projekt bol urobený v 3D (v priestore), čo má výhodu v rýchlosti projektovania a aj v kvalite výstupu.

Realizácia stavby už prebieha a naša spoločnosť do konca roku 2007 má podľa zmluvy túto komunálnu ČOV dokončiť a uviesť do prevádzky.

Jedná sa o stavbu čistiarne, kde sa museli využiť niektoré stávajúce stavebné objekty z rozostavanej stavby ČOV podľa zastaralého a súčasnej dobe už nevhodného projektu.

Odpadová voda sa na ČOV čerpá z mesta a vyčistená voda nateká do vodnej nádrže a počíta sa s tým, že sa voda bude používať na zavlažovanie. Technologická skladba čistiarne je:

  • mechanické predčistenie na strojne stieraných hrabliciach s hydraulickým lisom a dopravníkom na zhrabky
  • vírvý lapák piesku plus odvodňovací kontajner na piesok
  • predradená denitrifikácie s internou recirkuláciou
  • nitrifikácia - predvzdušňovanie tlakovým vzduchom
  • simultánna nitrifikácia a denitrifikácia- regenerácia kalu
  • chemické zráženie fosforu
  • kruhové dosadovacie nádrže s flokulačným priestorom
  • terciárne dočistenie - mikrositová filtrácia plus dezinfekcia vyčitenej vody UV žiarením
  • post aerácia v biologickom rybníku
  • prebytočný kal je zahusťovaný v kalojemoch a strojne odvodňovaný na pásových lisoch
Čistiareň je navrhnutá realizovať v dvoch etapách.