Membránová separácia

Firma ALVEST MONT s.r.o. je výhradný obchodný zástupca pre dodávky MBR systémov Mitsubishi aj pre Slovenskú a Českú republiku.

ČOV s technológiou MBR (membránový biologický reaktor) Mitsubishi
Všeobecné výhody membránovej separácie Mitsubishi:
• Koncentrácia kalu v aktivácii je 15 kg/m3, to umožňuje zmenšiť technologické objemy biologickej ČOV asi o 70% v porovnaní s klasickými čističkami. Tým sa výrazne zmenšuje plocha zastavaného pozemku - asi o 50%.
• Vyčistená voda je filtrovaná - obsah NL = 0.
• Veľkosť filtračných otvorov je 0,4 mikro metra. To zaisťuje, filtráciu o veľkosti baktérii. Preto aj keď dôjde k rozpadu vločiek pôsobením napr. toxických látok (ťažkých kovov a pod.) obsiahnutých v pritekajúcej v odpadovej vode, baktérie nemôžu odtiecť zo systému, ako je to u konvenčnej ČOV. U konvenčnej ČOV je bežné, že keď niečo pôsobí toxicky na nitrifikačné baktérie, tak tieto baktérie nevytvárajú dostatočné vločky, schopné dobre sedimentovať a preto sa nezachytia sedimentáciou v dosadzovacej nádrži a odtekajú zo systému. To platí najmä pre dlho rastúce baktérie, ktoré je potrebné udržať v systéme pre biologicky ťažko rozložiteľné látky. Napr. účinnosť MBR ČOV na biologické odbúravanie liekov je mnohonásobne vyššia ako u konvenčných ČOV. Toto je základný rozdiel v kvalite medzi konvenčnou aktivačnou  ČOV a membránovou ČOV. Tento technologický efekt má význam hlavne u priemyselných odpadových vôd. Mnohé priemyselné odpadové vody, ktoré nie sú biologicky čistiteľné konvenčnou technológiou so separáciou kalu usadzovaním, sa použitím technológie MBR Mitsubishi dajú veľmi dobre biologicky vyčistiť. Membrány Mitsubishi sú dlhodobo overené aj v najťažších priemyselných prevádzkach. U komunálnych odpadových vôd je kvalita vyčistenej vody (okrem NL) na úrovni asi 30% klasickej technológie pri rovnakých chemicko-technologických parametroch aktivácie.
• Špeciálne veľmi výhodná technológia pre biologické odstraňovanie fosforu - neporovnateľne vyššia účinnosť a bezproblémovosť technológie celej biologickej ČOV.
• Systém je výhodný aj pre intenzifikáciu existujúcich ČOV, pretože na rovnakom pozemku a stavebnej časti sa dá zvýšiť látkový výkon ČOV o 200 až 300%.
• Prevádzka je plne automatická a preto obsluha nemusí vôbec rozumieť biologickému procesu čistenia. To má výhodu najmä pre malé ČOV v majetku a prevádzke obcí menších ako cca 4000 EO.
• Všetko technologické zariadenie je bežne používané (domáce) - iba membránové moduly sú japonské.
• Životnosť membrán u komunálnych ČOV odhadujeme (na základe viac ako 40 ročných prevádzkových skúseností) na cca 15 až 20 rokov. Pretože komunálne ČOV sa v SR dimenzujú na Q max denné a preto je v hydraulike veľká rezerva proti skutočnému celkovému ročnému prietoku čistiarňou.
• Náklady na výmenu membrán (nerezová konštrukcia modulu zostáva) sú pri životnosti 15 rokov a stočnom 0,6€ za 1 m3 vyčistenej vody cca 4% tohto stočného.
• Občasné chemické čistenie je za prevádzky ČOV a trvá 2 hodiny.
• Záruka na membrány je 5 rokov.
• Veľmi výhodné aj pre jednotnú kanalizáciu - u dažďových prítokov ide podstatná časť množstva odpadových vôd cez konvenčné linku s dosadzovacími nádržami, ale pri bežných splaškových (bezdažďových) prítokoch ide významnú časť odpadovej vody cez MBR Mitsubishi a teda najmä pri suchých obdobiach - ekologicky najzávažnejších - zaisťuje technológia MBR Mitsubishi zásadne, extrémne vynikajúcu kvalitu vyčistenej vody.
• Významne nižšie celkové investičné náklady u splaškovej kanalizácie:
- U veľkosti menšej ako 1500 EO sú náklady u MBR Mitsubishi vyššie ako u konvenčnej technológie.
- Pre veľkosť 1500 až 2000 EO sú náklady asi rovnaké
- Pre ČOV veľkosti cca 5000 EO sú náklady na MBR Mitsubishi nižšie asi o 10-20%.
- Pre ČOV veľkosti cca 15 000 EO sú náklady na MBR Mitsubishi nižšie asi o 15-25%.
- Pre ČOV veľkosti 100 000 EO sú náklady na MBR Mitsibishi nižšie asi o 20-40%.
- Pre ČOV veľkosti 500 000 EO sú náklady na MBR Mitsibishi nižšie asi o 30-50%.

Nevýhody MBR Mitsubishi:
Ako každá technológia (a všetko ľudské) má aj MBR Mitsubishi okrem výhod aj svoje nevýhody. Nevýhody MBR Mitsubishi proti konvenčnej technológii sú:
- Je potrebné chemické čistenie membrán a náklady na cenu chlórnanu sodného (prípadne kyseliny citrónovej) pre chemické čistenie pre akúkoľvek veľkosť čistiarne sú cca 0,04 Euro (max. 0,06 Euro) na 1 EO za rok.
- Fatálna dlhšie trvajúca prevádzková chyba (týždne a mesiace), alebo lepšie povedané rovno "sabotáž", môže poškodiť membrány tak, že ich bude potrebné predčasne vymeniť. Preto, aby k tomuto nemohlo dôjsť, v záručnej dobe 5 rokov naša spoločnosť bezplatne cez internet každodenne skontroluje prevádzku ČOV. V prípade záujmu aj v pozáručnej dobe môžeme ďalej denne alebo týždenne kontrolovať prevádzku danej ČOV. V skutočnosti sledovanie všetkých technologických parametrov MBR Mitsubishi je pre priemerne zdatného pracovníka M + R a RS jednoduché.
- Podstatne vyššie investičné náklady na technologické zariadenia a preto celkové odpisy (suma stavby a technologického zariadenia) sú vyššie.
- Vyššie náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Najväčšia ČOV s touto technológiou je pre časť Pekingu v Číne na kapacitu 1 000 000 EO (1 milión EO). Druhá najväčšia ČOV je pre časť mesta Singapur na kapacitu 68 000 m3/deň. Južné Kórea, ktorá dlhodobo poloprevádzkovo a prevádzkovo sledovala rôzne membránové systémy, rozhodla, že iba pre membrány Mitsubishi tento Kórejský štát poskytne dotácie v celonárodnom programe prebudovávanie konvenčných ČOV na membránové ČOV. To je tiež určitá indícia kvality týchto japonských membrán.
V EÚ sa začína výstavba ČOV pre kapacitu cca 150 000 EO a prietok cca 18 000 m3/deň pre mesto Tilburg v Holandsku. Je to zmes splaškových a priemyselných odpadových vôd. Pretože stavbu financujú súkromní investori, bolo jediným kritériom verejnej súťaže celkové náklady na realizáciu tejto čistiarne plus náklady na 10-ročný prevádzku. Víťaz súťaže bude túto ČOV prevádzkovať 10 rokov. Nemecké firmy, ktoré ponúkli konvenčné technológie i s anaeróbnou stabilizáciou prebytočného kalu s využitím bioplynu boli "dramaticky" drahšie. Technológia MBR Mitsubishi bola významne najlacnejšia!! Je zrejmé, že nelogické dotácie EÚ významne deformujú trh!! Nielen s  komunálnymi ČOV. Neveríme, že v Pekingu, alebo Singapure, Japonsku, alebo v Južnej Kórei by sa stavali ČOV s technológiou MBR Mitsubishi, ak by táto technológia nemala výrazné, najmä ekonomické, prednosti pred konvenčnými technológiami.
V súčasnosti sa odhaduje, že počet ČOV s technológiou MBR Mitsubishi je už cca 4 000. Mitsubishi o sebe prehlasuje, že je najväčší svetový výrobca membránových modulov čo do celkovej prietokovej kapacity. Celková výkonová kapacita MBR Mitsubishi sa aj v čase krízy zvyšuje exponenciálne. Je dosť možné, že toto zvyšovanie kapacity MBR Mitsubishi nie je napriek ekonomickej kríze, ale vďaka tejto kríze ...... ha, ha.


Vo Francúzsku sa preukázalo, že v ich riekach určitý druh rýb začal výrazne rýchlo meniť pohlavie. Zistilo sa, že je to len kvôli tomu, že v rieke boli antikoncepčné látky, ktoré užívajú ženy proti otehotneniu. Zvyškové koncentrácie biologicky aktívnych látok dokáže eliminovať MBR technológie výrazne (mnohonásobne) účinnejšie, než konvenčné technológie. V EÚ už bolo nezvratne preukázané zásadné negatívne pôsobenie všeobecne používaných liekov odtekajúcich v odpadových vodách. Problém je už tak zásadný, že sa jednoznačne dokázalo vážne zdravotné ovplyvnenie populácie v západnej EÚ. Preto EÚ pripravuje v krátkej budúcnosti zásadne zmeny v legislatíve v tejto závažnej problematike. Jednoducho, nebudujte ČOV s technológiou 20. storočia, ale realizujte technológiu 21. storočia i s tými nedostatkami, ktorá táto technológia má. Zdravie našich detí a našich vnukov a vnučiek je predsa dôležitejšie ako úspora 15% na spotrebe el. energie??!!
V súčasnej dobe k 1.2.2013 je na Slovenskú v meste Hurbanovo v prevádzke už cca 10 mesiacov komunálna ČOV s technológiou MBR Mitsubishi na prietok splaškových vôd cez membránovú linku cca 2300 m3/deň. Na základe súčasných prevádzkových skúseností sa odhaduje u tejto ČOV, že chemická životnosť membrán Mitsubishi bude určite vyššia ako 20 rokov.


Veľmi radi zaistíme návštevu - prehliadku - ČOV v Pekingu pre vážneho investora, ktorý bude pripravovať novú ČOV, alebo zvýšenie kapacity súčasnej komunálnej ČOV o kapacite viac ako 10 až 15 000 m3/deň.


Veľmi radi zaistíme návštevu - prehliadku - ČOV v Hurbanovo na Slovensku pre vážneho investora, ktorý bude pripravovať novú ČOV, alebo zvýšenie kapacity súčasnej komunálnej ČOV o kapacitu viac ako 1 000 m3/deň.
Poskytujeme záruku na membrány Mitsubishi 5 rokov.


Na konci roka 2012 spoločnosť ALVEST MONT s.r.o. s technológiu MBR Mitsubishi vyhrala medzinárodný tender na realizáciu komunálnej ČOV pre časť mesta Sankt Peterburg v Rusku pre kapacitu cca 80 000 obyvateľov. Súkromný investor tejto stavby sa rozhodoval, a teda si prezrel viac ako 20 ČOV v západnej EÚ aj v ČR a SR. Po návšteve ČOV Hurbanovo sa "ľahko" a jednoznačne rozhodol pre túto japonskú technológiu.


V žiadnom prípade nie je konvenčná technológia neperspektívna. Nie!! Konvenčná technológia má a bude mať trvale svoje prednosti.
Ale, okrem vyššie uvedeného, ??technológie MBR Mitsubishi má aj veľký potenciál pri relatívne minimálnych investičných aj prevádzkových nákladoch výrazne zvýšiť kvalitu vyčistenej vody v kritických fázach (bezdažďových letných obdobiach) a tým zásadne dlhodobo zlepšiť životné prostredie.
Tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

S pozdravom
Riaditeľ spoločnosti TESLA a.s.


Prospekty na stiahnutie (PDF)
> Membránové biologické reaktory
> Biologické čistenie priemyselných odpadových vôd


Membránový modul Mitsubishi