Kontajnerová MBR ČOV typu ALVEST


Použitie

Kontajnerová MBR ČOV typu ALVEST je vhodná pre biologické čistenie odpadových vôd:

 • komunálnych
 • priemyselných z výroby a spracovania mäsa, ovocia a zeleniny, mlieka, výroby nápojov, potravín, chov hospodárskych zvierat a iných biologicky čistiteľných odpadových vôd

Popis funkcie

Odpadová voda nateká do pozemnej čerpacej stanice. Odtiaľto sa automaticky čerpá na mechanické predčistenie, ktoré je spádové sito umiestnené nad prvým kontajnerom. ČOV je tvorená nadzemným jedným alebo viacerými oceľovými kontajnermi. Odseparované zhrabky padajú do pristavenej akumulačnej nádoby. Takto mechanicky predčistená voda je akumulovaná vo vyrovnávacej nádrži. Z vyrovnávacej nádrže je odpadová voda rovnomerne čerpaná do aktivačnej nádrže. V aktivačnej nádrži prebieha biologické čistenie. Aktivačná nádrž môže byť rozdelená na denitrifikáciu a nitrifikáciu, podľa technologickej potreby. Zmes aktivačného kalu a vyčistenej vody nateká gravitačne do membránovej nádrže. V tejto nádrži sú umiestnené membránové moduly Mitsubishi. Cez membrány sa filtruje vyčistená voda. Zahustená aktivačná zmes sa čerpá naspäť do aktivačnej nádrže. Z tejto nádrže sa môže prebytočný kal odčerpávať v tekutom stave na odvoz na likvidáciu. Alebo sa kal môže čerpať do kalojemu, kde sa viac zahustí a hlavne uskladní na dlhšie obdobie. Alebo sa kal čerpá priamo na strojné odvodnenie pomocou pásového lisu alebo iného zariadenia.

Vzhľadom na to, že kontajnery sa navrhuje umiestniť nad terénom je extrakcia vyčistenej vody – filtrácia vyčistenej vody veľmi jednoduchá. Využíva sa gravitačný spád, čerpadlá v podstate len odmeriavajú požadované filtrované množstvo vyčistenej vody. Viac viď Membránová separácia MItsubishi.

Prevzdušňovanie aktivácie je pomocou tlakového vzduchu, alebo mechanického aerátoru. Všetko ďalšie potrebné technologické zariadenie aj s elektrorozvádzačom sú umiestnené v mobilnom kontajnerovom objekte, ktorý je umiestnený vedľa čistiaceho kontajnera.

Celá funkcia ČOV je automatizovaná a je možné aj diaľkové riadenie cez internet.

Kontajnerová MBR ČOV typu ALVEST Kontajnerová MBR ČOV typu ALVEST
Kontajnerová MBR ČOV typu ALVEST Kontajnerová MBR ČOV typu ALVEST
Kontajnerová MBR ČOV typu ALVEST Kontajnerová MBR ČOV typu ALVEST

Konštrukčné riešenie

Nadzemné kontajnery sa navrhujú ako oceľové. Sú opláštené plastovým opláštením so zateplením polystyrénom alebo minerálnou vatou. Kontajnery sú prekryté a krytie je tiež zateplené aj do nepriaznivých klimatických podmienok.

Čistiace kontajnery aj prevádzkový kontajnerový objekt sa umiestňujú len na rovnú betónovú dosku.

Vonkajšie rozmery kontajnerov sú také, aby sa dali dopravovať kamiónom bez obmedzení po celej Európe.

Čerpacia stanica sa navrhuje ako plastová – z polypropylénu a jednoducho sa osadí do výkopu na rodný podklad a zasype sa triedeným materiálom a zhutní.

 

Výhody

 • nízke investičné aj prevádzkové náklady
 • rýchla montáž na stavbe
 • vysoká účinnosť –viď príklady komunálnych ČOV
 • veľký rozsah biologickej funkčnosti cca od 5 % do 120 % projektových hodnôt
 • vysoká účinnosť aj u odpadových vôd, ktoré produkujú kal so zlými sedimentačnými schopnosťami
 • jednoduchá možnosť premiestňovania ČOV na iné lokality
 • možnosť riadenia cez internet
 • vysoká pevnosť a odolnosť oceľových kontajnerov
 • kvalitná povrchová úprava zaisťuje dlhú životnosť
 • ľahký a dobrý prístup k zariadeniam, ak sú kontajnery umiestnené voľne nad terénom

 

Postup realizácie

 • vypracovanie cenovej a technickej ponuky

 • vypracovanie projektovej dokumentácie

 • výroba

 • montáž a stavbe na betónovú podkladnú dosku


Komunálna kontajnerová ČOV s využitím membránovej separácie Mitsubishi

Výkon

 • najmenšia ekonomicky vhodná veľkosť je pre prietok asi 10 m3/deň
 • najväčšia ekonomicky doporučovaná vhodná veľkosť sa odhaduje asi pre 1000 až 2000 EO

Kvalita vyčistenej vody
Priemerne sa dajú trvale dosahovať nasledujúce parametre:

BSK5 = 3-5 mg/l
CHSK = 30-50 mg/l
NL = do 0,5 mg/l
NH4-N = 1 mg/l
NO3-N = 10 mg/l

 

Rozmery
V Tabuľke sú uvedené príklady ČOV, ktoré budú plniť vyššie uvedenú kvalitu vyčistenej vody.

EO

Qd

(m3/d)

Počet

kont.

Dĺžka

(mm)

1.kont.

Dĺžka

(mm)

2.kont.

Dĺžka

(mm)

3.kont.

Orientač.

Max. príkon

Inštal.

výkon

100

12

1

24005

6,4

150

18

1

36005

6,4

200

24

1

57005

6,4

250

30

1

72756

7,2

300

36

1

86506

7,2

350

42

2

5400

5025


6

7,2

400

48

2

5700

5700


6

7,2

500

60

2

7400

7050


7

8

600

72

2

8400

8900


7

8

700

84

3

5700

5700

8650

8

9

800

96

3

7275

7275

8650

9

10

1000

120

3

8650

8650

11400

9

10

Obytný kontejner, v ktorom je dúchadlo, rozvádzač, sacie čerpadlo s akumulačnou nádržkou, sa može nahradiť murovaným objektom alebo drevenou stavbou.


Spotr. el. energie je jako u bežných konvenčných aktivačných ČOV s jemnobublinnou aeráciou.

Inštalovaný výkon je vrátane 2ks čerpadel v čerpacej stanici.